Deze website is een handreiking voor regisseurs, gemeenten en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Wat heeft een goede regisseur nodig aan kennis, competenties en bevoegdheden? Wat moet voor de regisseur geregeld zijn?

Deze informatie is het resultaat van diverse onderzoeken van Toezicht Sociaal Domein (TSD). De inspecties hebben regisseurs in het sociaal domein bevraagd over hun functie. Daarnaast is gebruik gemaakt van eerdere onderzoeken van TSD. TSD benoemt hier de belangrijkste competenties, kennis, bevoegdheden en randvoorwaarden voor het goed (laten) uitvoeren van de regisseursrol.

TSD heeft gezien dat de regiefunctie in de praktijk wordt gesplitst in procesregie (waar bijvoorbeeld coördinatie en doorzettingsmacht zijn belegd) en casusregie (naast het gezin staan, doen wat nodig is). In die situaties is het belangrijk om na te gaan of de competenties, kennis, bevoegdheden en randvoorwaarden logisch en volledig zijn belegd. Voor de meest kwetsbare gezinnen verdient het de voorkeur dat er één regisseur is die beide functies verenigt.

Deze handreiking is primair ontwikkeld op basis van onderzoek naar de regiefunctie in het vrijwillig kader, maar ook goed als handreiking te gebruiken voor de regiefunctie in het gedwongen kader.

De regisseur

Wat moet je doen als regisseur? Een goede regisseur zorgt voor het in kaart brengen van de problematiek van het gezin, een integrale probleemanalyse en een integraal plan voor het gezin, voor de uitvoering en de evaluatie van dit plan. Hij doet dit samen met het gezin en andere professionals die bij het gezin zijn betrokken.

Kennis

Wat moet je weten als regisseur? Een goede regisseur heeft kennis van de relevante richtlijnen, herkent ouder- en kindproblematiek, is deskundig op alle leefgebieden van een kwetsbaar gezin, heeft sociaal-culturele kennis en kennis van de sociale kaart. Als de regisseur niet zelf over deze kennis beschikt, kan hij deze expertise waar nodig inroepen vanuit zijn netwerk.

Competenties

Wat moet je kunnen als regisseur? Een goede regisseur kan draagvlak creëren en is daadkrachtig. Hij heeft probleemoplossend vermogen, organisatietalent, aanpassingsvermogen, overtuigingskracht, zelfkennis en een helikopterview. Hij is in staat om leiding te geven aan groepen professionals. Als de regisseur niet zelf over (een deel van) deze competenties beschikt, weet hij deze waar nodig in te schakelen vanuit zijn netwerk.

Bevoegdheden

Wat moet je mogen als regisseur? Een goede regisseur heeft doorzettingsmacht. Hij mag opschalen als de zorg en ondersteuning niet wordt geleverd conform de afspraken in het gezinsplan. Ook de andere betrokken professionals hebben mandaat om te doen wat nodig is voor een gezin.

Randvoorwaarden

Wat moet voor de regisseur geregeld zijn? Om goed zijn werk te kunnen doen, moeten er bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken zijn met de relevante partijen in het sociaal domein. Ook moet hij voldoende tijd en ruimte krijgen om zijn werk te kunnen uitvoeren en om hierop te reflecteren.