Overtuigingskracht
Probleemoplossend vermogen
Terug naar de homepage

Competenties - Heb jij scherp wat je moet kunnen?

Zelfkennis

De regisseur heeft inzicht in eigen identiteit, waarden, overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en gedragingen. De regisseur is bereid tot intervisie en reflectie op zijn persoonlijk functioneren en beroepsmatig handelen en persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context.