Verantwoordelijkheden
Probleemanalyse en plan
Terug naar de homepage

De regisseur - Heb jij scherp wat je moet doen?

Inventariseren gezinssituatie

In kaart brengen problematiek
De regisseur zorgt voor het in kaart brengen wat er in een gezin aan de hand is. Hij beperkt zich niet alleen tot het leefgebied van waaruit de hulpvraag komt, maar inventariseert alle leefgebieden volgens een vaste methodiek. Hij heeft daarbij aandacht voor de hulpvraag van beide ouders én de kinderen in het gezin.

De regisseur betrekt hierbij andere professionals die bij het gezin betrokken zijn op alle relevante leefgebieden. Bij jonge kinderen (onder de 4) wordt altijd de Jeugdgezondheidszorg betrokken, bij oudere kinderen is de school aangehaakt. De huisarts van het gezin is een vaste gesprekspartner voor de regisseur.

Relevante leefgebieden: werk, inkomen en financiën, maatschappelijke ondersteuning, wonen, onderwijs, jeugdhulp, veiligheid en (geestelijke) gezondheidszorg.

Inschatten zelfredzaamheid
De regisseur kijkt goed naar wat het gezin zelf kan en waar hulp bij nodig is. De regisseur moet in staat zijn om in te schatten wat de ouders zelf kunnen doen en in hoeverre zij de regie zelf kunnen dragen. Hij brengt daarnaast het sociale netwerk van het gezin in kaart en de (on)mogelijkheden om het sociale netwerk in te zetten ter ondersteuning van het gezin. 

Maken van een risico-inschatting
De regisseur maakt samen met andere betrokken professionals een inschatting van de veiligheidsrisico’s die de gezinsleden (inclusief mogelijke ontwikkelingsbedreigingen voor de kinderen) lopen. De uitkomsten hiervan betrekt hij in het plan. Als de regisseur niet zelf die inschatting maakt, dan is hij in staat om de waarde en betekenis te bepalen van de door anderen gemaakte inschattingen van de veiligheid en de gevolgen die dit heeft voor het plan en de regie van de hulpverlening.

Bij acute onveiligheid treedt de regisseur direct en actief op.